Basisschool O.L.V. van Vlaanderen

Samen Leren Groeien

Het zorgcontinuüm

Fase 0 : preventieve basiszorg

Op dit niveau bieden we alle leerlingen maximale groeikansen. Om dit te realiseren zorgt de klastitularis voor een krachtige leeromgeving waarin alle leerlingen, ongeacht tempo, mogelijkheden en interesses, zich goed voelen en optimaal les kunnen volgen.

Elk kind is uniek en heeft eigen talenten en noden. Vandaar dat er gedifferentieerd wordt op het niveau van elke kind.

Binnen de preventieve basiszorg  zijn het vooral de klastitularis, al dan niet ondersteund door de zorgcoördinator/ - begeleider, en de ouders die een belangrijke rol spelen.

Concreet


De zorgbegeleider komt les geven in de klas waardoor de klasleerkracht even apart kan zitten met de leerlingen die een aspect van de leerstof nog niet helemaal onder de knie hebben.  Daarnaast kan de zorgbegeleider ook met groepjes kinderen apart aan de slag.

Naast de klasproeven worden ook de genormeerde proeven afgenomen zoals LVS (leerlingenvolgsysteem), IDP (interdiocesane proeven), leestesten,…  Zo wordt het niveau van alle leerlingen geregistreerd en kan er, indien nodig, tijdig ingegrepen worden.

Binnen het kleuteronderwijs hanteren de kleuterleidsters het KVS ( kindvolgsysteem ) en de begrippenlijst.

Daarbij brengen ze in kaart: wat goed gaat, welke vorderingen gemaakt worden, wat moeilijk gaat.

De zorgbegeleider zorgt voor extra ondersteuning in de kleuterklassen.

De school hecht veel belang aan een warm onthaal. Op de eerste dag van het schooljaar worden de kinderen origineel verwelkomd en wordt het jaarthema bekend gemaakt ! 

Tijdens de rest van het jaar staat de zorgcoördinator u iedere morgen op te wachten aan de schoolpoort om u een goedemorgen te wensen. Wanneer u als ouder met vragen zit is de drempel zeer laag om deze persoon aan te spreken. De deur van de directie staat ook steeds open.

Fase 1 : verhoogde zorg

Wanneer we merken dat het kind meer begeleiding nodig heeft, worden de zorgnoden besproken in een intern zorgoverleg. Daarin gaan de klastitularis en de zorgcoördinator in gesprek op zoek naar acties, interventies en oplossingen binnen de klas of door de zorgbegeleider. Deze interventies worden op regelmatige basis geëvalueerd en ouders worden steeds betrokken.

Concreet

Spelling - , wiskunde- en leesgroepje.

Leerlingen die op bepaalde leervlakken problemen hebben, worden opgenomen in een zorggroepje. In kleine groep en samen met de zorgbegeleider wordt leerstof hernomen en extra ingeoefend.

 

De school organiseert lestijden ATN. Deze kinderen worden communicatief sterker gemaakt in de Nederlandse taal.

 

Op school hebben we een zorgteam. Daarin zit de directeur, de zorgcoördinator, de zorgbegeleider lager en kleuter en de leerkracht ATN. Het zorgteam overlegt regelmatig. In dit overleg worden    zorgvragen van de kinderen besproken, nagedacht over de zorgwerking binnen de school, projecten,…

Kangoeroeklas

De kangoeroeklas is er voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. De leerstof in de klas wordt gemakkelijk verwerkt waardoor deze leerlingen niet leren om een inspanning te leveren en soms interesse en motivatie verliezen. In de kangoeroeklas leren de leerlingen een nieuwe taal (Spaans, Engels), werken ze projecten uit rond dieren, landen,…

Fase 2 : Uitbreiding van de zorg

Als de interventies van fase 0 en 1 onvoldoende blijken, wordt er een MDO (multidisciplinair overleg) georganiseerd. Op een MDO gaan volgende mensen in gesprek: de directeur, de klasleerkracht, de zorgcoördinator en het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding). Ouders en andere externen (logo, reva, GON,…) kunnen ook partners zijn bij dit overleg.

Fase 3 : verandering naar school op maat

De inspanningen die je als school doet om de nodige zorg voor een leerling te realiseren, hebben niet altijd het gewenste resultaat: de leerling functioneert niet beter, voelt zich nog steeds niet helemaal goed op school, de ontwikkeling stagneert,… In zo’n situatie dringt het advies voor een overstap naar een andere school zich op. Een school op maat kan beter inspelen op de specifieke behoeften van de leerling. Samen met het CLB begeleiden en ondersteunen we, als team, de ouders en de leerling.